by peter

Yleiset asetukset

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö hallitsee henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja käsittelyä
säilyttämisen periaatteet. Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja tallennetaan
henkilötietojen päätoimittaja Print World OY (jäljempänä tietojenkäsittelijä).

1.2. Tietosuojakäytännössä rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö
joiden henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Tietosuojakäytännössä tarkoitettu asiakas on kuka tahansa, joka ostaa tietojenkäsittelijän
tavaroita tai palveluja verkkosivustolta.

1.4. Rekisterinpitäjän on noudatettava lainsäädännössä asetettuja tietojenkäsittelyn periaatteita,
käsittelijä käsittelee muun muassa henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti.
Rekisterinpitäjä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty vastaavasti
lainsäädännössä.

Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot on kerätty
sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin välityksellä.

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity henkilö antaa tietojenkäsittelijälle oikeuden
kerätä, järjestää, käyttää ja hallita tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin
rekisteröidyn suoraan tai epäsuorasti tavaroiden tai palvelujen verkkosivustolla toimittamat henkilötiedot
ostaessaan prosessorin osakkeita.

2.3. Rekisteröity on vastuussa hänen toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta
tarkka, oikea ja täydellinen. Tarkoituksellinen harhaanjohtaminen katsotaan
yksityisyyden suojan rikkominen. Rekisteröidyn on oltava tietojenkäsittelijä
ilmoitettava välittömästi kaikista toimitettujen tietojen muutoksista.

2.4. Tietojenkäsittelijä ei ole vastuussa siitä, että rekisteröity antaa väärät tiedot
rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutettu vahinko.

Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Tietojenkäsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:
3.1.1. Etu-ja sukunimi;
3.1.2. Puhelinnumero;
3.1.3. Sähköpostiosoite;
3.1.4. Toimitusosoite;
3.1.5. Käyttötilin numero;
3.1.6. Maksukortin tiedot;

3.2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä tietoja asiakkaasta, mikä on
saatavilla julkisissa rekistereissä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on henkilötietojen suojaa koskeva yleissääntö
6 §: n 1 momentin a, b, c ja f kohta:
a) rekisteröity on suostunut siihen, että yksi tai useampi henkilö käsittelee henkilötietojaan
tiettyyn tarkoitukseen;
b) henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisteröidyn kanssa tehtävän sopimuksen tekemiseksi
tai toteuttaa sopimusta edeltävät toimenpiteet vastaavasti
rekisteröidyn pyynnöstä;
c) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi
täyttää;
f) henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjälle tai kolmannelle osapuolelle
a) kiinnostuksen ollessa kyseessä, ellei kyseinen etu ole suurempi kuin rekisteröidyn etu, tai
perusoikeudet ja -vapaudet, joita varten henkilötietoja on suojattava, erityisesti missä
rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:
3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus ja turvallisuus
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – lain mukaan
määräajat
3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 2 vuotta
3.4.3. Käsittelyn tarkoituksena on varmistaa verkkokauppapalvelujen toiminta
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 2 vuotta
3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 5 vuotta
3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – rahoitustoiminta, kirjanpito
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – lain mukaan
määräajat
3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 5 vuotta

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa,
kuten valtuutetut tietojenkäsittelijät, kirjanpitäjät, kuljetus ja
kuriiriyhtiöt, siirtopalveluyritykset
henkilötietojen rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä välittää maksut
tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS-lle.

3.6. Käsitellessään ja tallennettaessa rekisteröidyn henkilötietoja tietojenkäsittelijän on sovellettava sitä organisatoriset ja tekniset toimenpiteet henkilötietojen suojaamisen varmistamiseksi vahingossa tai
laiton tuhoaminen, muuttaminen, paljastaminen ja muut
laiton käsittely.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tiedot käsittelystä riippuen
tarkoitukseen, mutta enintään 5 (viisi) vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus käyttää ja käyttää henkilökohtaisia ​​tietojaan
tavata.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheellisiä tietoja.

4.4. Jos tietojenkäsittelijä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja
suostumuksella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

4.5. Rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen oikeuksiensa käyttämiseksi
osoitteessa info@coppershield.fi

4.6. Rekisteröidyllä on oikeuksiensa suojaamiseksi mahdollisuus tehdä valitus tietosuojasta
Tarkastukselle.

Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu EU: n lainsäädännön mukaisesti
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N: o 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelystä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivistä 95/46 / EY
kumoamisesta / EY (yleinen asetus henkilötietojen suojasta), Viron tasavalta
henkilötietojen suojasta annettu laki sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädäntö.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan,
ilmoittamalla rekisteröidyille muutoksista verkkosivuston www.coppershield.fi kautta.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More